Szkolna Liga Matematyczna

Szkolna Liga Matematyczna - konkurs dla uczniów klas IV - VIII w roku szkolnym 2019/2020

Regulamin konkursu Szkolna Liga Matematyczna w roku szkolnym 2019/2020

I. Organizator

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku.

II. Cele

1. Popularyzacja matematyki wśród uczniów

2. Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych

3. Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia

4. Utrwalanie nawyku systematycznej pracy

III. Warunki konkursu

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV - VIII Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w pięciu kategoriach: klasy IV, klasy V, klasy VI, klasy VII oraz klasy VIII.

3. Konkurs polega na rozwiązywaniu zadań matematycznych.

4. Listy zadań będą umieszczane na stronie internetowej Szkoły www.zsgorsk.pl oraz na tablicy ściennej przy sali nr 13 do dnia 15 każdego miesiąca od października 2019 roku do maja 2020 roku.

5. Termin oddania rozwiązanych zadań oraz możliwa do uzyskania punktacja będzie podana wraz z listami zadań.

6. Rozwiązania zadań w formie papierowej uczestnicy konkursu przekazują do swojego nauczyciela matematyki.

7. Należy przedstawić pełne rozwiązania zadań, nie tylko odpowiedzi. Rozwiązania należy zredagować starannie i czytelnie. Sposób rozwiązania (wraz z rachunkami pomocniczymi, konstrukcjami, schematami, rysunkami) musi być wyraźnie dostrzegalny. Tok myśli oraz wnioski należy podawać w postaci zdań poprawnych pod względem gramatycznym oraz logicznym.

8. Dodatkowo, każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do udziału w spotkaniu konkursowym w Szkole Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku.

9. Podczas spotkania konkursowego uczestnik rozwiązuje zadania opracowane na podstawie zadań, o których mowa w punkcie 4.

10. Termin i miejsce spotkania konkursowego uczestnicy konkursu uzgadniają z nauczycielem matematyki.

11. Punkty zdobyte podczas obu spotkania konkursowego stanowią łącznie 50% całkowitej liczby punktów możliwych do zdobycia w konkursie.

12. Liczba punktów zdobytych przez każdego ucznia będzie sumowana i wpisywana do tabeli zbiorczej.

13.  W każdej kategorii wygrywa ten uczestnik, który przez cały okres trwania konkursu zdobędzie największą ilość punktów.

14. Uczniowie którzy zdobędą najwyższą liczbę punktów w swojej kategorii zostaną nagrodzeni oceną cząstkową z matematyki celującą lub bardzo dobrą (w zależności od liczby zdobytych punktów). Przewidziane są również nagrody rzeczowe.


ZADANIA NA MARZEC

Termin oddania rozwiązań: 17 kwietnia 2020r.


Klasa Otwórz plik
4
5
6
7
8

 

Do wakacji jeszcze:Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player