Projekt realizowany jest przez powiat toruński, który jest liderem projektu, w partnerstwie z gminami: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Miasto Chełmża, Obrowo, Zławieś Wielka oraz Kowalewo Pomorskie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

"EU-geniusz w naukowym labiryncie" adresowany jest do uczniów oraz nauczycieli szkół kształcenia ogólnego, dla których organem prowadzącym są lider i partnerzy.

Okres realizacji projektu potrwa od 1 marca 2018 r. do 30 września 2020 r.

Koordynator szkolny: dr Barbara Łukasik


Rekrutacja uczniów do projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie”

      Uprzejmie informujemy, że w terminie od 1 do 15 września 2019 r. prowadzona jest rekrutacja uczniów chętnych do uczestnictwa w projekcie „EU-geniusz w naukowym labiryncie”. W roku szkolnym 2019/2020 w naszej Szkole prowadzone będą następujące zajęcia w ramach projektu:

-      Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z:

•    robotyki (w grupach klas I-III i IV-VIII);

•    programowania Scratch (w grupach klas I-III i IV-VIII);

-      Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka angielskiego (klasy IV-VIII);

-      Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - projekt ReMy - misja robota na Marsie (klasy VI-VIII);

Udział w projekcie mogą wziąć uczniowie, którzy:

-      posiadają status ucznia Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku;

-      z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych umiejętności lub uzupełnieniem/podwyższeniem posiadanych i wypełnili deklarację udziału w projekcie;

-      posiadają meldunek na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;

-      złożyli prawidłowo wypełniony formularz rekrutacyjny;

-      otrzymali zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w formie papierowej w sekretariacie Szkoły.

Wymaganymi dokumentami rekrutacyjnymi dla uczniów są:

-      formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 1);

-      oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 2).

Wyboru uczestników projektu dokona komisja rekrutacyjna.

Uczniowie, którzy z powodu braku miejsc nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, będą zapisane na liście rezerwowej i mają pierwszeństwo do przystąpienia do projektu w przypadku rezygnacji innych uczestników.

Uczniowie zakwalifikowani do udziału w Projekcie zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu przez koordynatora szkolnego.


Dokumenty

 

Zobacz zdjęcia z zajęć